Auto Huitink B.V.

Privacy beleid

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers Auto Huitink & Grooters B.V.

Auto Huitink & Grooters B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto Huitink & Grooters B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Auto Huitink & Grooters B.V.  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het versturen van APK- onderhouds herinneringen
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Order bevestiging
 • WWFT

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/order;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Auto Huitink & Grooters B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Kopie paspoort. ID-kaart, rijbewijs, waarop pasfoto zichtbaar is
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer en kopie bankpas
 • Voertuig kentekenplaat
 • Voertuig chassisnummer

Uw persoonsgegevens worden door Auto Huitink & Grooters B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het aangaan van een financieringsovereenkomst
 • Het aanvragen van een autoverzekering
 • Het inbouwen van alarmsystemen.
 • Het verlenen van pechhulp
 • Het inlezen- downloaden van software betreffende uw voertuig
 • Uitvoeren van een publiekrechtelijke taak.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Auto Huitink & Grooters B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.